Hotline : (+84) 0888 49 3737

Địa chỉ : Văn phòng HCM: Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh - Chi Nhánh Đắk Nông: Phường Nghĩa Đức - Tp. Gia Nghĩa - Chi Nhánh Đắk Lắk: Thị Trấn Quảng Phú - Huyện Cư'Mgar - Tỉnh Đắk Lắk

QCVN 14 2008/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI SINH HOẠT

QCVN 14:2008/BTNMT là quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt, do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành. Quy chuẩn này đưa ra các quy định, yêu cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn chất lượng đối với nước thải sinh hoạt được xả ra môi trường từ các nguồn khác nhau.

Mục đích của QCVN 14:2008/BTNMT là để đảm bảo rằng nước thải sinh hoạt được xử lý và xả thải ra môi trường đạt được chất lượng theo yêu cầu của quy chuẩn và các quy định pháp luật liên quan, nhằm bảo vệ sức khỏe con người, đảm bảo an toàn cho môi trường và sự phát triển bền vững.

Theo QCVN 14:2008/BTNMT, nước thải sinh hoạt cần được xử lý và đạt được các chỉ tiêu chất lượng như độ pH, độ màu, độ đục, BOD, COD, N-NH4+, N-Tổng, P-Tổng, vi sinh vật và các chất độc hại khác. Quy chuẩn cũng quy định các phương pháp xử lý nước thải sinh hoạt như lọc cơ học, xử lý sinh học, xử lý vật lý-hóa học, xử lý ứng dụng công nghệ sinh học và các phương pháp khác.

Việc tuân thủ QCVN 14:2008/BTNMT là rất quan trọng đối với các hộ gia đình, cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức có hoạt động sản xuất và sinh hoạt hàng ngày. Nếu không đáp ứng được yêu cầu của quy chuẩn, không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe con người mà còn gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

QCVN 14 2008/BTNMT do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biên soạn, Tổng cục Môi trường và Vụ Pháp chế trình duyệt và được ban hành theo Quyết định số 16/2008/QĐ-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

1. QUY ĐỊNH CHUNG QCVN 14 2008/BTNMT Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Về Nước Thải Sinh Hoạt

1.1. Phạm vi điều chỉnh QCVN 14 2008/BTNMT Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Về Nước Thải Sinh Hoạt

Quy chuẩn này qui định giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt khi thải ra môi trường.

Không áp dụng quy chuẩn này đối với nước thải sinh hoạt thải vào hệ thống xử lý nước thải tập trung.

1.2. Đối tượng áp dụng QCVN 14 2008/BTNMT Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Về Nước Thải Sinh Hoạt

Quy chuẩn này áp dụng đối với cơ sở công cộng, doanh trại lực lượng vũ trang, cơ sở dịch vụ, khu chung cư và khu dân cư, doanh nghiệp thải nước thải sinh hoạt ra môi trường.

1.3. Giải thích thuật ngữ QCVN 14 2008/BTNMT Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Về Nước Thải Sinh Hoạt

Trong Quy chuẩn này, các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1.3.1. Nước thải sinh hoạt là nước thải ra từ các hoạt động sinh hoạt của con người như ăn uống, tắm giặt, vệ sinh cá nhân.

1.3.2. Nguồn nước tiếp nhận nước thải là nguồn nước mặt hoặc vùng nước biển ven bờ, có mục đích sử dụng xác định, nơi mà nước thải sinh hoạt thải vào.

2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT QCVN 14 2008/BTNMT Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Về Nước Thải Sinh Hoạt

2.1. Giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt QCVN 14/2008

Giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong n ước thải sinh hoạt khi thải ra nguồn nước tiếp nhận nước thải không vượt quá giá trị Cmax được tính toán như sau:

Cmax = C x K

Trong đó:

Cmax là nồng độ tối đa cho phép của thông số ô nhiễm trong n ước thải sinh hoạt khi thải ra nguồn nước tiếp nhận, tính bằng miligam tr ên lít nước
thải (mg/l);

C là giá trị nồng độ của thông số ô nhiễm quy định tại Bảng 1 mục 2.2 .

K là hệ số tính tới quy mô, loại hình cơ sở dịch vụ, cơ sở công cộng và chung cư quy định tại mục 2.3.

Không áp dụng công thức tính nồng độ tối đa cho phép trong n ước thải cho thông số pH và tổng coliforms.

2.2. Giá trị C của các thông số ô nhiễm làm cơ sở tính toán giá trị tối đa cho phép trong nước thải sinh hoạt QCVN 14/2008

Giá trị C của các thông số ô nhiễm làm cơ sở tính toán giá trị tối đa cho phép Cmax trong nước thải sinh hoạt khi thải ra các nguồn nước tiếp nhận nước thải được quy định tại Bảng 1.

Bảng 1: Giá trị các thông số ô nhiễm làm cơ sở tính toán giá trị tối đa cho phép trong nước thải sinh hoạt QCVN 14 2008/BTNMT Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Về Nước Thải Sinh Hoạt

QCVN 14 2008/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI SINH HOẠT

Trong đó:

– Cột A quy định giá trị C của các thông số ô nhiễm làm cơ sở tính toán giá trị tối đa cho phép trong nước thải sinh hoạt khi thải vào các nguồn nước được dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt (có chất lượng nước tương đương cột A1 và A2 của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt).

– Cột B quy định giá trị C của các thông số ô nhiễm làm cơ sở tính toán giá trị tối đa cho phép trong nước thải sinh hoạt khi thải vào các nguồn nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt (có chất lượng nước tương đương cột B1 và B2 của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt hoặc vùng nước biển ven bờ).

2.3. Giá trị hệ số K QCVN14/2008 Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Về Nước Thải Sinh Hoạt

Tuỳ theo loại hình, quy mô và diện tích sử dụng của cơ sở dịch vụ, cơ sở công cộng, khu chung cư và khu dân cư, doanh nghiệp, giá trị hệ số K được áp dụng theo Bảng 2.

Bảng 2: Giá trị hệ số K ứng với loại hình cơ sở dịch vụ, cơ sở công cộng và chung cư QCVN14/2008

Loại hình cơ sở Quy mô, diện Quy mô, diện tích sử dụng của cơ sở Giá trị hệ số K
1. Khách sạn, nhà nghỉ Từ 50 phòng hoặc khách sạn được xếp hạng 3 sao trở lên 1
Dưới 50 phòng 1,2
2. Trụ sở cơ quan, văn phòng, trường học, cơ sở nghiên cứu Lớn hơn hoặc bằng 10.000m2 1,0
Dưới 10.000m2 1,2
3. Cửa hàng bách hóa, siêu thị Lớn hơn hoặc bằng 5.000m2 1,0
Dưới 5.000m2 1,2
4. Chợ Lớn hơn hoặc bằng 1.500m2 1,0
Dưới 1.500m2 1,2
5. Nhà hàng ăn uống, cửa hàng thực phẩm Lớn hơn hoặc bằng 500m2 1,0
Dưới 500m2 1,2
6. Cơ sở sản xuất, doanh trại lực lượng vũ trang Từ 500 người trở lên 1,0
Dưới 500 người 1,2
7. Khu chung cư, khu dân cư Từ 50 căn hộ trở lên 1,0
Dưới 50 căn hộ 1,2

3. QCVN 14 2008 BTNMT về nước thải sinh hoạt Còn Hiệu Lực Không ?

QCVN 14 2008 BTNMT Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Về Nước Thải Sinh Hoạt ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2008 còn hiệu lực

Quyết định 16/2008/QĐ-BTNMT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2008 vẫn còn hiệu lực

QCVN 14 2008 BTNMT Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Về Nước Thải Sinh Hoạt còn hiệu lực

QCVN 14 2008 BTNMT Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Về Nước Thải Sinh Hoạt còn hiệu lực

QCVN 14 2015 BTNMT Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Về Nước Thải Sinh Hoạt Bản Dự Thảo

4. QCVN 14 2015 BTNMT về nước thải sinh hoạt đã áp dụng chưa ?

QCVN 14 2015 BTNMT Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Về Nước Thải Sinh Hoạt chưa có hiệu lực.

Hiện tại vẫn đang áp dụng Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Về Nước Thải Sinh Hoạt  QCVN 14 2008 BTNMT ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2008

Quyết định 16 2008 QĐ-BTNMT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2008 Còn hiệu lực

Quyết định 16/2008/QĐ-BTNMT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2008 Còn hiệu lực

Công ty TNHH Công nghệ TKT cung cấp các giải pháp xử lý nước thải sinh hoạt phù hợp với yêu cầu của QCVN 14:2008/BTNMT. Chúng tôi có đội ngũ chuyên gia và kỹ sư có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực xử lý nước thải, cam kết đem đến cho khách hàng các giải pháp tiên tiến, hiệu quả và bảo vệ môi trường. Quý khách hàng có nhu cầu về giải pháp xử lý nước thải sinh hoạt theo QCVN 14:2008/BTNMT có thể liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất.

Chúng tôi cung cấp nhiều giải pháp xử lý nước thải sinh hoạt, bao gồm các hệ thống xử lý màng, xử lý dòng chảy liên tục, xử lý theo công nghệ sinh học, xử lý nước thải bằng phương pháp ủ phân, v.v. Các giải pháp của chúng tôi đều được thiết kế và thi công bởi đội ngũ chuyên gia có chuyên môn cao và kinh nghiệm thực tiễn. Chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng giải pháp tối ưu nhất để giảm thiểu chi phí, nâng cao hiệu quả xử lý nước thải, đồng thời đảm bảo an toàn và bảo vệ môi trường.

Ngoài ra, chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ tư vấn thiết kế, lắp đặt và bảo trì hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt cho khách hàng. Chúng tôi cam kết sẽ luôn đồng hành cùng khách hàng trong suốt quá trình sử dụng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, để đảm bảo khách hàng luôn hài lòng và tin tưởng.

Nếu quý khách hàng cần tư vấn hoặc đặt hàng các giải pháp xử lý nước thải sinh hoạt theo QCVN 14:2008/BTNMT, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ nhanh chóng và chuyên nghiệp.

QCVN 14 2008/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI SINH HOẠT BẢN PDF

QCVN 14 2008/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI SINH HOẠT BẢN WORD DOC

Nguồn: CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT – BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Nguồn: thuvienphapluat.vn

Bạn Nên Xem Thêm:

XỬ LÝ NƯỚC CẤP TP HCM

XỬ LÝ NƯỚC CẤP ĐẮK LẮK

Hệ thống bộ bình lọc thiết bị cột lọc nước giếng khoan gia đình ở Đắk Lắk

Lọc Phèn Đắk Lắk

XỬ LÝ NƯỚC CẤP ĐẮK NÔNG

Lọc Nước Đắk Nông Hệ thống bộ bình lọc phèn, thiết bị cột lọc nước giếng khoan gia đình

MÁY LỌC NƯỚC

LÕI LỌC NƯỚC

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

HOÁ CHẤT XỬ LÝ NƯỚC

5/5 (2 Reviews)
Copyright © 2020 TKT TECHNOLOGY CO.LTD All Rights Reserved